Відділ планування

Організація та загальне керівництво розробкою довго­строкових та поточних планів, яке передбачає:

 • підготовку пропозицій щодо порядку, термінів та уча­сників розробки проектів планів;
 • розробку стратегічного плану та подання його на за­твердження вищому керівництву;
 • розробку планів підприємства в цілому;
 • розгляд пропозицій від структурних підрозділів підп­риємства щодо показників планів підприємства;
 • забезпечення взаємоузгодженості планів окремих під­розділів та служб підприємства.

Планування діяльності структурних підрозділів підпри­ємства:

 • доведення річних і квартальних планових завдань до підрозділів;
 • внесення необхідних корегувань в плани у випадку зміни виробничо-господарської ситуації;
 • взаємоузгодження роботи всіх підрозділів при розроб­ці плану їх діяльності.
 • підготовка необхідних матеріалів для розробки проек­тів планів.

Організація роботи з нормування та ціноутворення, а
саме:

 • розробка прогресивних техніко-економічних норм і нормативів;
 • складання нормативних калькуляцій;
 • доведення планових норм до підрозділів підприємства;
 • аналіз цінової політики підприємства, розробка опто­вих та роздрібних цін, представлення їх на затвер­дження;
 • розробка заходів щодо ліквідації збитковості окремих напрямів діяльностіі та підприємства в цілому.

Організація розробки заходів для ефективного викорис­тання ресурсів підприємства.
Контроль за виконанням підрозділами поточних планів і завдань.
Організація і керівництво роботою з комплексного еко­номічного аналізу діяльності підприємства.
Контроль за правильністю розрахунків економічної ефективності від впровадження нововведень.
Організація статистичної звітності підприємства (збір та узагальнення матеріалів, підготовка і представлення статистич­ної звітності).
Методичне керівництво: розробка документації, по­рядку і термінів проведення робіт з планування.